Parteneriatul Strategic România- Republica Moldova. Domeniul 3: Cooperarea economică

Obiective/proiecte propuse (selecție extinsă)

 • Sprijinirea agenţilor economici din Republica Moldova şi  România în acţiuni de colaborare şi dezvoltarea cadrului juridic al  relațiilor economice bilaterale.  
 • Dezvoltarea cooperării bilaterale şi stimularea schimbului de informaţii în domeniile financiar, fiscal, vamal, al agriculturii
 • Organizarea de forumuri economice şi  întrevederi de afaceri cu participarea agenţilor economici din ambele state, în special în  domenii considerate elemente-cheie în dezvoltarea relațiilor bilaterale economice:
  – Lansarea de programe stimulatorii pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii  mixte, inclusiv pentru dezvoltarea accesului acestora la pieţele regionale şi internaţionale.  
 • Sprijinirea creării unui climat economic, financiar şi juridic favorabil pentru antreprenoriat, inclusiv stimularea reciprocă a investiţiilor, evitarea dublei  impuneri, crearea şi funcţionarea de întreprinderi şi grupuri financiar-industriale mixte,  elaborarea de programe economice reciproc avantajoase. 
 • Energie: asigurarea şi sporirea securităţii energetice: interconectarea sistemelor naționale de transport al gazelor naturale, respectiv  energie electrică (…);
 • Transport rutier: Interconectarea infrastructurilor de transport rutier şi feroviar şi a integrării în cadrul reţelelor de transport şi telecomunicaţii din spaţiul european. Asigurarea  funcţionalităţii podurilor existente şi stimularea construcţiei de noi poduri peste râul Prut; 
 • Transportul aerian – intensificarea cooperării în domeniul managementului traficului aerian, inclusiv sprijinirea  implementării de către Republica Moldova a legislaţiei Uniunii Europene privind Cerul  European Unic, precum şi acordarea sprijinului în vederea aderării Republicii Moldova la  Spaţiul Aerian European Comun.

Proiecte

Interconectarea sistemelor de conducte de transport al gazelor naturale şi a liniilor  electrice;  

 1. Interconectarea sistemului de transport al gazelor naturale Ungheni-Iaşi, pentru care se  are în vedere:  
 2. Integrarea studiilor de fezabilitate Într-un singur studiu bilateral;  
 3. Prezentarea studiului de fezabilitate către Comitetul Comun de Monitorizare al  Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013 pentru facilitarea  procesului decizional;  
 4. Elaborarea proiectului de construcţie a gazoductului Ungheni-Iaşi;  
 5. Construirea conductei de- interconectare a sistemului de transport de gaze naturale din  Republica Moldova cu sistemul de transport de gaze al României.  
 6. Interconexiunile liniilor electrice  
 7. Finalizarea construcţiei LEA 110 kV Goteşti-Fălciu;  
 8. Elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului de integrare a sistemelor energetice ale  Republicii Moldova şi Ucrainei în bloc la ENTSO-E prin (i) prezentarea informaţiei  necesare în conformitate cu cerinţele Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013, (ii) întruniri, şedinţe de lucru pentru realizarea proiectului;  
 9. Realizarea proiectului de construcţie a LEA 400 kV Bălţi-Suceava, prin:  – soluţionarea problemei privind achiziţia terenurilor; 
 10. Stabilirea finanţării contractului de execuţie privind construcţia liniei electrice de  transport.  
 • Sporirea eficienţei energetice. Reducerea pierderilor în liniile electrice de  interconexiune, între Republica Moldova şi România, la livrările energiei electrice  de la CTESM de la Cuciurgan şi prevenirea la minim a deconectărilor liniilor  electrice date; deservirea liniilor de interconexiune în conformitate cu planul stabilit;  
 • Diversificarea surselor de asigurare a resurselor energetice. Examinarea  posibilităţii livrării energiei electrice din România În Republica Moldova;  
 • Alinierea la principiile pieţelor interne de energie electrică şi gaze naturale ale  Uniunii Europene. Elaborarea studiului de fezabilitate de integrare a sistemelor  energetice ale Republicii Moldova la ENTSO-

  Agricultură.
  Dezvoltarea colaborării în agricultură,  viticultură, vinificaţie, în domeniul sanitar-veterinar şi siguranţei alimentelor, în special privind  igiena veterinară şi epidemiologică.

 • Proiectul privind trasabilitatea animalelor vii – implementarea legislaţiei sanitare veterinare în domeniul igienei produselor de origine animală prin evaluarea situaţiei curente a cadrului juridic în domeniul igienei alimentelor de origine  animală, armonizarea legislaţiei şi a normelor sanitare veterinare cu prevederile UE, elaborarea programelor de modernizare-restructurare a unităţilor de procesare a alimentelor de origine animală pentru atingerea standardelor UE;  
 • Consolidarea Centrului informaţional de marketing din Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prin proiectarea necesarului de transfer de informaţie şi suport tehnic pentru realizarea conformităţii sistemului informaţional şi statistic al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare cu cerinţele  acquis-ului Uniunii Europene, acţiuni de training şi transfer de know-how.  

Turism 

 • Intensificarea colaborării în cadrul programelor de cooperare teritorială, în acţiuni care să conducă la obţinerea de finanţare pentru proiecte majore de investiţii de interes reciproc sau cu ţări terţe (domeniile electroenergeticii, a gazelor naturale, infrastructurii de transport şi protecţiei mediului). 
 • Cooperarea, în baza standardelor Uniunii Europene, pentru elaborarea de strategii pe diverse segmente ale turismului (ecoturism, turism balnear etc.); pentru organizarea de  forumuri de prezentare a oportunităţilor de investiţii pe teritoriul statului fiecăreia dintre Părţi sau pentru implementarea tehnologiilor informaţionale în domeniul turismului prin intensificarea schimburilor de know·how în cadrul structurilor de coordonare a turismului,  asociaţiilor, organizaţiilor şi firmelor de turism, reţelelor hoteliere. 
 • Colaborarea în cadrul organismelor internaţionale de  turism pentru lansarea de proiecte care să conducă la valorificarea adecvată a patrimoniului  istorico-cultural comun, prin activitate turistică.  

Protecția mediului

 • Cooperarea în cadrul Memorandumului de Înţelegere Între Ministerul Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Mediului şi Pădurilor din România privind colaborarea În domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010;
 • Identificarea şi implementarea proiectelor ce vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în valoare de 15 milioane Euro în cadrul mecanismului „finanţare timpurie”;
 • Cooperarea în vederea protejarii ecosistemului râului Prut şi al Deltei Dunării, prin încurajarea evaluărilor privind riscurile de mediu, precum şi prin programe vizând combaterea poluării acestora.