Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it.

Mark Twain

Proiecte în derulare

A new narrative for NATO – a more engaging one for youths

 

Perioada de implementare: august – decembrie 2018

Gradul de dezvoltare al regiunilor din România este influențat, fără îndoială, de situația lor socio-economică, unde tinerii care trăiesc în regiunile din estul și nord-estul țării (în special în zonele rurale și în orașele mici) se confruntă cu un acces limitat la un mediu care să stimuleze participarea și implicare lor în activități ce vizează relațiile internaționale (numărul limitat de evenimente sau conferințe, numărul redus de organizații neguvernamentale și, în general, lipsa activităților nonformale pentru tineri).

În lipsa unui cadru adecvat și în contextul participării reduse la programe de tineret sau traininguri în domeniul afacerilor internaționale, persoanele care provin din aceste regiuni sunt mai vulnerabile în fața fenomenelor de tip fake news, half-truths sau propagandistice care, de cele mai multe ori, vizează UE, NATO sau alte instituții internaționale.

Prin urmare, proiectul urmărește să limiteze aceste decalaje prin orientarea activităților în regiunile mai puțin dezvoltate, cu scopul de a implica tinerii și de a le expune într-un mod adaptat vârstei lor care este rolul NATO în contextul internațional actual, scopul și obiectivele sale, precum și mecanismele de cooperare și impactul asupra vieții cotidiene.

Proiectul își propune să consolideze cunoștințele elevilor de liceu pe subiecte legate de NATO și domeniul relațiilor internaționale, dar și capacitatea lor de a disemina informațiile acumulate.

Publicul țintă este format din profesori și elevi de liceu (15-19 ani) din regiunile de est și de nord-est ale României.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

i) dezvoltarea unui ghid interactiv de învățare pentru profesori – un set de materiale explicative pentru înțelegerea activității NATO într-o manieră inovatoare;

ii) realizarea unei competiții pentru elevii de liceu din aceste regiuni cu scopul de a contribui la aprofundarea cunoștințelor despre NATO;

iii) participarea câștigătorilor competiției la o vizită de studiu la București unde vor avea ocazia să întâlnească oficiali NATO, experți în domeniu precum și să viziteze instituții relevante în domeniul securității internaționale.

rezise nato

Acest proiect este finanțat de

NATO’s Public Diplomacy Division

 

 

 

Mutual Trust and Social Rehabilitation Into Practice

 

Perioada de implementare: ianuarie 2018 – ianuarie 2020

Proiectul urmărește să promoveze încrederea reciprocă și să contribuie la aplicarea efectivă a celor 3 directive-cadru de punere în aplicare a recunoașterii reciproce între statele membre atunci când transferă persoane care execută pedepse privative de libertate (FD 2008/909 / JAI), persoane supuse probațiunii și sancțiuni alternative (FD 2008/947 / JAI) și persoanelor învinuite.

Cercetarea noastră se concentrează asupra Italiei, Spaniei și României datorită numărului mare de cetățeni străini aflați în detenție preventivă, detenție în închisoare și măsuri de probațiune. Aproape 80% dintre deținuții UE din Italia și 50% dintre deținuții UE din Spania sunt români, ceea ce face ca aceste trei țări să poată beneficia cel mai mult de mecanismele eficiente de cooperare judiciară.  Subliniem insă o serie de lacune în implementarea directivelor cadru: absența unei abordări integrate; lipsa datelor; lipsă de sprijin informativ adecvat pentru persoanele ce pot intra sub incidența deciziilor; cunoaștere limitată din partea autoritătilor judiciare și penitenciarelor privind instrumentele de punere în aplicare. 

Proiectul își propune să susțină autoritătile judiciare și administrative naționale în identificarea principalelor provocări privind aplicarea deciziilor cadru, implementarea de soluții și a unui model  de cooperare intre state, respectiv instituirea unui sistem de colectare a informațiilor privind transferurile.De asemenea, un curs de e-learning va fi disponibil în patru limbi oficiale europene, pentru a favoriza diseminarea în rândul a cât mai multor potențiali beneficiari (autoritătile judiciare naționale, procurorii, personalul administrației penitenciarelor și serviciile de probațiune insărcinate cu aplicarea documentelor decizionale)

Proiectul “Încredere reciprocă și reabilitare socială în practică” este finanțat de Programul de Justiție JUST-AG-2016, Direcția Generală Justiție și Consumatori, Comisia Europeană

comisia imagepoza Repers

 

Mind the gap! – Facilitarea accesului la măsurile din Garanția pentru Tineret pentru tinerii romi din Bulgaria, Ungaria și România

Perioada de implementare: Septembrie 2017 – August 2019

Uniunea Europeană acordă o atenție crescândă integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile, în special a celor tinere și minoritare. Motivul este nivelul alarmant al ratei șomajului printre tineri, care în Bulgaria, Ungaria și România este peste media europeană.

Proiectul abordează problema integrării tinerilor romi pe piața muncii cu ajutorul programelor naționale din Garanția pentru Tineret.

Deși câteva informații cu privire la programele naționale din Garanția pentru Tineret sunt disponibile, nu se știu multe despre măsura în care acestea se adresează tinerilor romi. Obiectivul proiectului este să promoveze o implementare mai eficientă și mai corectă a măsurilor din cadrul Garanției pentru Tineret, pentru tinerii romi.

În acest scop, consorțiul proiectului va evalua  impactul măsurilor din  Garanția pentru Tineret asupra tinerilor romi și va facilita parteneriate locale între oficii de ocupare a forței de muncă și actori non-guvernamentali. Pe termen lung, proiectul urmărește crearea de sinergii între fondurile europene pentru dezvoltare.

Finanțator: Open Society Institute

admin-ajax

 

 

 

Evaluarea implicării și încurajarea potențialului Grupurilor de Acțiune Locală din România în vederea promovării integrării economice a romilor în zonele rurale

Perioada de implementare: Decembrie 2016 – Martie 2018

Peste 60% dintre românii de etnie romă trăiesc în mediul rural, de cele mai multe ori în zone periferice retrase, unde poziția lor, deja dezavantajată, s-a înrăutățit de-a lungul timpului din cauza inegalității sociale, discriminării și a accesului redus la oportunități economice și pe piața muncii.  Pentru prima dată, Programul Național de Dezvoltare Rurală din România (PNDR) 2014-2020 include pe axa LEADER măsuri ce au ca țintă integrarea grupurilor marginalizate, inclusiv comunitățile rome, una dintre prioritățile desemnate pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) în actuala perioadă de programare fiind incluziunea socio-economică a romilor. În prezent, în România, există peste 230 de Grupuri de Acțiune Locală, dintre care 110 (conform estimărilor din strategiile preliminare) au prevăzut în strategiile lor de dezvoltare locală măsuri pentru integrarea romilor.

Proiectul, implementat în parteneriat cu Policy Center for Roma and Minorities și Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală, își propune să ofere GAL-urilor selectate exemple de bune practici în domeniul integrării romilor prin abordarea LEADER din alte țări membre ale Uniunii Europene, să contribuie la operaționalizarea măsurilor deja existente prin implicarea romilor din GAL-urile selectate în proiectarea și implementarea activităților, să crească conștientizarea factorilor de decizie din România și a stakeholderilor privind dimensiunea economică a integrării romilor și să facă advocacy pentru implementarea propunerilor de politici publice care vor reieși din implementarea măsurilor.

Finanțator: Open Society Institute

admin-ajax

 

 

 

Monitorizarea implementării politicilor și evaluarea impactului programului „Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”

Perioada de implementare: Octombrie 2016 – Octombrie 2017

Prin intermediul proiectului „Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”, CRPE urmărește să identifice impactul asocierii micilor fermieri astfel încât aceștia să înregistreze creșteri economice și să beneficieze de acces la piață în vederea conservării și sustenabilității mediului rural românesc. Cercetările CRPE în cadrul acestui proiect se concentrează pe implementarea unui program-pilot al RAF care urmărește crearea și dezvoltarea a patru cooperative agricole Legume de Vidra, Lunca Someșului Mic, Miere de Câmpie și Târgu Frumos în regiunile istorice din România. Proiectul urmărește îmbunătățirea accesului micilor fermieri la modele existente și la alternative de extindere a fermelor, de tipul serviciilor de informare și consultanță oferite de alte state din Uniunea Europeană.

Astfel, prin intermediul acestui program, CRPE dorește să analizeze sustenabilitatea modelului cooperativelor, impactul pe care acestea îl vor avea în cadrul comunităților pe termen scurt și mediu atunci când finanțarea RAF nu va mai continua, cât și modul în care acestea vor fi transferate și implementate efectiv. Impactul noii legislații asupra cooperativelor și maniera în care acestea vor influența crearea unui sector cooperativ constituit pe principii democratice pot influența dezvoltarea unei mișcări cooperative sustenabile în România.

Pe durata implementării programului, CRPE identificat o serie de probleme tehnice și juridice specifice care impierdică asocierea micilor producători (probleme de tipul impozitării, accesului la finanțare, accesului la piețe și a modalităților de vânzare a produselor, etc). O serie de recomandări politice au fost publicate în scopul furnizării unei analize folosite drept fundament pentru modificarea politicilor de către personalul tehnic din cadrul Ministerului Agriculturii (modificarea Legii Cooperativelor Agricole 566/2004, inițiată de MADR, în prezent în Parlament, instituirea unui fond de microcredite în anul 2013 pentru fermele de familie, modificarea legislației privind grupurile de producători etc). Unele dintre aceste probleme au fost valorificate de către autorități (reducerea TVA-ului la produse din grâu și de patiserie, inființarea unui fond de microcredite de către Ministerul Agriculturii etc).

Finanțator: Fundația Română Americană

raf

 

 

 

 

Engaging the Future: Development Cooperation for High School Students

Perioada de implementare: Octombrie 2016 – Martie 2017

RoAid este programul României de cooperare pentru dezvoltare, al cărui scop este de a agrega eforturile  instituțiilor de stat, ale societății civile și ale sectorului privat din România pentru a contribui la lupta împotriva sărăciei extreme și pentru a veni în sprijinul dezvoltării de instituții democratice sustenabile în țări aflate în curs de dezvoltare.

România a devenit donator de Asistență Oficială pentru Dezvoltare în 2007, în urma aderării la Uniunea Europeană, alăturându-se astfel eforturilor comunităţii internaţionale de a încuraja și sprijini creșterea bunăstării economice, sociale și politice a țărilor în curs de dezvoltare.

Principalele obiective ale proiectului sunt: creșterea conștientizării în rândul a 400 de liceeni din București cu privire la programul României de cooperare pentru dezvoltare pe parcursul unei campanii de 3 luni; sprijinirea a 8 liceeni în vederea extinderii cunoștințelor în domeniul cooperării pentru dezvoltare pe parcursul unui workshop; Încurajarea și sprijinirea a 8 liceeni să urmeze o carieră în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Proiect finanțat din bugetul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al MAE și implementat în parteneriat cu UNDP Bratislava Regional Centre.

iiiivvi

________________________________________________________

Creșterea capacității potențialilor beneficiari de finanțare europeană transfrontalieră din Republica Moldova și realizarea de parteneriate cu potențiali beneficiari din România

Perioada de implementare: septembrie 2016 – martie 2017

Dezvoltarea Republicii Moldova, dar si a județelor din România aflate la granița cu Republica Moldova poate primi un sprijin substanțial prin fondurile europene de cooperare transfrontalieră. Din analiza și experiența fostului program trilateral a reieșit că beneficiarii au avut probleme la identificarea din timp a unor parteneri compatibili împreună cu care să dezvolte proiecte cu impact transfrontalier. În același timp, au existat probleme la nivelul capacității beneficiarilor de a înțelege cerințele specifice finanțărilor europene și de a concepe proiecte care să răspundă nevoilor identificate în etapa de programare a programului trilateral.

Astfel, proiectul Creșterea capacității potențialilor beneficiari de finanțare europeană transfrontalieră din Republica Moldova și realizarea de parteneriate cu potențiali beneficiari din România va acționa pe trei direcții principale:

  • Informarea beneficiarilor potențiali cu privire la cerințele specifice ale programelor transfrontaliere și popularizarea viitorelor oportunități de finanțare;
  • Facilitarea parteneriatelor între entități din aria eligibilă;
  • Întărirea capacităților de identificare a unor nevoi de dezvoltare care să se înscrie în obiectivele Programului RO-MD prin furnizarea de training specific.

Mai multe detalii despre proiect puteți găsi aici.

Finanțator: Proiect finanțat din bugetul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al MAE și implementat în parteneriat cu UNDP Bratislava Regional Centre.

iiiivvi

________________________________________________________

Sprijinirea implementării Acordului de Asociere Georgia – Uniunea Europeană

Perioada de implementare: iulie 2016 – iulie 2017

Uniunea Europeană și Georgia au semnat Acordul de Asociere pe 27 iunie 2014. Semnarea acordului nu reprezintă etapa finală, deoarece Georgia trebuie să continue cu planificarea și implementarea reformelor în domenii precum siguranța alimentară, mediu, impozitare, energie etc., reforme ce ar avea un impact deosebit în viața de zi cu zi a cetățenilor georgieni. Centrul Român de Politici Europene, împreună cu Open Society Georgia Foundation, derulează un proiect care își propune să facă procesul de implementare mai inclusiv și să ofere sprijin prin furnizarea de expertiză externă.

Obiectivul proiectului este să sprijine Guvernul din Georgia și societatea civilă să se implice în procesul de implementare a Acordului de Asociere într-un mod transparent și eficient, prin furnizarea de instrumente inovative și expertiză externă. Rezultatul principal va consta într-o bază de date care va monitoriza peste 300 de Directive Europene și Regulamente din Acordul de Asociere, instrument ce va veni în ajutorul oficialilor și organizațiilor societății civile, precum și patru vizite de lucru întreprinse de experți români care vor oferi sprijin georgienilor.

Finanțator: Proiect finanțat din bugetul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al MAE și implementat în parteneriat cu UNDP Bratislava Regional Centre.

iiiivvi

________________________________________________________

State owned Companies – Preventing Corruption and State Capture

Perioada de implementare: ianuarie 2016 – decembrie 2017

Proiectul State Owned Companies – Preventing Corruption and State Capture își propune să studieze factorii și nivelul de corupție în companiile cu acționariat de stat, precum și dimensiunea fenomenelor de tipul “state capture” în Uniunea Europeană (studii de caz România, Bulgaria, Cehia și Italia)

Consorțiul de proiect și-a propus stabilirea unui set de indicatori comuni care să permită analiza strategică și comparativă a clientelismului și a corupției în aceste companii. Vor fi studiate alocările de fonduri din surse publice și europene, măsuri de prevenire a corupției și conflictelor de interese existente la nivel național dar și la nivelul unor companii cheie pentru economiile statelor membre UE.

În România, această cercetare este relevantă și în contextul noii Strategii Naționale Anticorupție care urmărește îmbunătățirea poziției României în ceea ce privește supravegherea companiilor cu capital majoritar de stat și a garanțiilor privind prevenirea conflictelor de interese, precum și introducerea criteriilor de integritate în evaluarea performanței managerilor companiilor de stat.

Consorțiul care derulează acest proiect este format din Centrul Român de Politici Europene și Freedom House România, Asociația Expert Forum, Amapola Progetii (Italia), Risk Monitor (Bulgaria) și Candole Partners (Republica Cehă).

Finanțator: Proiectul “State-Owned Companies – Preventing Corruption and State Capture” este finanțat în cadrul programului Economic and Financial Crime, Corruption, Environmental Crime al DG Migration and Home Affairs al Comisiei Europene și co-finanțat de Open Society Foundation.

Capture

soe images

________________________________________________________

Roma integration across the Danube: Best practices and social entrepreneurship models exchange between Romania and Bulgaria

Perioada de implementare: ianuarie 2016 –iulie 2016

Cu majoritatea populației Roma (80%) locuind în regiunea Dunării, un cadru pentru cooperare, transfer de expertiză și bune practici este fundamental pentru promovarea de politici de integrare eficiente. Deși acțiunile de incluziune ale populației Roma au fost finanțate în ultimii ani printr-un mix de fonduri europene, efecte acestor acțiuni rămân limitate, cel puțin în sudul României. Societatea civilă din România a implementat o serie de inițiative de succes de economie socială (ex: micile cooperative meșteșugărești ale Romano-Butiq),  dar municipalitățile încă întârzie dezvoltarea de inițiative care să contribuie la creșterea standardului de viață a populației Roma. Pe de altă parte, Kavarna (Bulgaria), un mic oraș din Nordul Estul țării, a devenit în ultimii ani un exemplu de bune practici la nivel european pentru inițiativele sale dedicate populației Roma.

Proiectul își dorește să faciliteze schimbul de expertiză și bune practici între municipalități, societatea civilă și antreprenori Roma din cele două țări, să documenteze procesul, să încurajeze posibilele proiecte comune și să disemineze rezultatele și posibilitățile de cooperare pentru o cât mai bună accesare și implementare a fondurilor naționale și europene pentru populația Roma în regiunea Dunării.

Proiectul va cuprinde i) identificarea și selectarea delegațiilor din România și Bulgaria pentru a participa la schimbul de bune practici din Kavarna (un reprezentant al municipalității, unul al societății civile și un antreprenor Roma); ii) elaborarea unui raport privind exemplul de bună practică al orașului Kavarna – investițiile și proiectele implementate, fondurile accesate de municipalitate, iii) Organizarea unui workshop de 2 zile în Kavarna și iv) elaborarea unui raport de follow up pe transfer de bune practici – administrative, antreprenoriale, posibilități de cooperare și finanțare pentru comunitățile din România și Bulgaria, diseminarea rezultatelor.

Proiectul este parte a platformei START – Danube Region Project Fund, finanțat de Uniunea Europeana și Municipalitatea din Viena. 

________________________________________________________

 Creșterea nivelului de înțelegere a procesului de europenizare în Georgia

Perioada de implementare: decembrie 2015 – mai 2016

Proiectul vine în întâmpinarea a 2 provocări principale care au rămas după semnarea Acordului de Asociere cu UE de către Georgia: (1) Nivelul de cunoaștere scăzut al populației cu privire la ceea ce presupune acesta rămâne scăzut; (2) Nevoia de expertiză a instituțiilor statului georgian și organizațiilor societății civile.

Proiectul răspunde direct acestor provocări, propunând activități care contribuie la îmbunătățirea situației beneficiarilor vizați, astfel: (1) îmbunătățirea înțelegerii procesului de europenizare (a măsurilor prevăzute în cadrul Acordului de Asociere) la nivelul unor factori interesați activi (administrație locală, mass-media, societate civilă) precum și la nivelul cetățenilor, prin prelegeri și evenimente publice și (2) întărirea capacității parlamentului de a promova (inclusiv legislativ) calendarul de implementare, prin traininguri și recomandări specifice.

Finanțator: Proiect finanțat din bugetul de Asistență Oficial pentru Dezvoltare al MAE și implementat în parteneriat cu UNDP Bratislava Regional Centre.

iiiivvi

________________________________________________________

Cercetare și advocacy – licee agricole ca hub-uri pentru fermierii mici și mijlocii

Perioada de implementare: octombrie 2015 – octombrie 2017

Proiectul este parte a unui program extins, implementat în parteneriat/consorțiu cu alte patru organizații (JAR, Civitas, World Vision, CEED), cu scopul de a sprijini liceele agricole și contribuind astfel la creșterea relevanței ofertei lor educaționale pentru economia locală.

În viziunea consorțiului, liceele își asuma un rol activ în calitate de hub-uri educative comunitare pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii și a întreprinderilor agricole.

Componenta abordată de CRPE în cadrul consorțiului este legată de activități de documentare și advocacy cu scopul de a asigura premise favorabile sustenabilității programului și abordarea obiectivului acestuia la o scară extinsă.

CRPE își propune sa contribuie la programul consorțiului / inițiativei menționate anterior prin documentarea efectelor programului asupra liceelor și comunităților (elevi, profesori și alți membri ai comunității), precum și asupra altor inițiative(din România și din străinătate), care pot contribui la program, prin aducerea programului in atenția beneficiarilor și a altor ONG-uri, finanțatorilor, autorităților, fermelor și companiilor agro-industriale, publicului larg cu scopul de a asigura premisele favorabile continuării, respectiv extinderii proiectului.

CRPE va avea în vedere și cercetarea temelor de politici publice relevante și, având ca bază experiența dobândita prin intermediul proiectului, formularea de recomandări de politici și susținerea lor în rândul factorilor de decizie, a instituțiilor administrației publice cu responsabilități în domeniu, etc., cu scopul de a mobiliza sprijinul lor în susținerea educației vocaționale agricole si tehnice din România.

 Finanţator: Fundaţia Română Americană

 

________________________________________________________

Cooperare judiciară la nivel european în domeniul criminalității informatice

Perioada de implementare: septembrie 2015 –  iunie 2016

Acest proiect își propune să abordeze nevoia magistraților de a avea o mai bună înțelegere a celor mai eficiente instrumente pe care le pot utiliza pentru investigarea cazurilor de criminalitate informatică, a celor mai rapide modalități de a cere ajutorul instituțiilor europene, precum și a posibilităților și limitelor cooperării bilaterale cu alte state.

Obiectivul major al proiectului este acela de creștere a nivelului de cunoștințe în rândul procurorilor și judecătorilor cu privire la instrumentele de cooperare judiciară în domeniul criminalității informatice. În acest scop, un grup țintă de 60 de judecători și procurori din două state membre UE – România și Bulgaria – vor beneficia de cursuri de formare în acest domeniu. De asemenea, pentru a disemina informațiile care fac obiectul acestor cursuri către un grup mai larg de magistrați din Europa, va fi elaborat un ghid de cooperare judiciară în domeniul criminalității informatice, care va fi publicat pe paginile de Internet ale Institutelor Naționale de Formare a Magistraților din cele două țări.

Proiectul este implementat de  Centrul Român de Politici Europene, în parteneriat cu Centrul pentru Studii de Justiție și Securitate, Institutul Național al Magistraturii și  National Institute of Justice Bulgaria.

Finanțator: Proiect finantat prin programul Justiție 2014-2020 al Uniunii Europene

      

________________________________________________________

Economia socială și incluziunea romilor: situația actuală și perspective de dezvoltare

Perioada de implementare: octombrie 2015 – decembrie 2016

Deși a existat un număr tot mai mare de inițiative de sprijinire a economiei sociale și a incluziunii romilor în România, o serie de lacune încă persistă și afectează cadrul general de combatere a sărăciei și al excluziunii sociale, în special politicile și inițiativele divergente care nu a reușit să ofere o imagine cuprinzătoare în acest domeniu.

Abordarea acestei probleme necesită un proiect mai larg, prin care s-ar crea, în esență, o platformă “umbrelă” care să unească întreprinderile din economia socială dedicate sau care includ beneficiari romi, cu o serie întreagă de finantațori care ar oferi instrumentele necesare pentru a maximiza impactul acestora. In acest moment, nu există nici o bază de date ușor de utilizat care să permită o folosire a acestor fonduri într-o manieră comprehensivă sau care să ofere punți de legătură între întreprinderi și finanțatori.

Prin urmare, proiectul nu numai că va “mapa” întreprinderile sociale, dar, de asemenea, va evalua durabilitatea și perspectivele lor de a produce bunăstare și va  pune sub aceeași umbrelă  datele disponibile privind proiectele implementate și întreprinderile sociale create începând cu anul 2007. In faza următoare, se vor efectua cercetări de teren pe un eșantion relevant pentru a determina durabilitatea și perspectivele acestora de a crea bunăstare pentru comunități și va oferi o prima viziune clară asupra a ceea ce a fost făcut pe acest topic în România, existând astfel posibilitatea de a replica cele mai bune practici și transferul de cunoștințe și, în acelasi timp, de a îmbunătăți rezultatelor nesatisfăcătoare.

Proiectul va furniza o serie de soluții, fundamentate pe cercetările din timpul proiectului, pentru toți actorii implicați în susținerea abilităților economice ale comunităților Roma din România, derivate din experiența și lecțiile învățate în urma aderării României la UE și îmbunătățirea cadrului de politici publice privind antreprenoriatul Roma și sectorul economiei sociale.

Finantațor: Open Society Institute

admin-ajax

________________________________________________________

Dezvoltarea Coaliției „Inițiativa pentru o Justiție Curată”

Perioada de implementare: iulie 2015 – decembrie 2016

Proiectul Dezvoltarea Coaliției „Inițiativa pentru o Justiție Curată”  îşi propune consolidarea unei inițiative care să confrunte eficient, prin expertiza cumulată a trei organizații, Freedom House România, Expert Forum şi Centrul Român de Politici Europene, provocări majore în domeniul justiției și luptei împotriva corupției.

Proiectul abordează probleme noi precum: recuperarea prejudiciilor provenite din infracțiuni, confiscarea extinsă, sustenabilitatea luptei anticorupție și monitorizarea achizițiilor publice. Proiectul se concentrează pe acțiuni de consolidare a coaliției și de creștere a capacității sale de a reacționa la evoluțiile și fenomenele relevante pentru reforma justiției și buna guvernare. Dezvoltarea a trei instrumente de monitorizare are ca obiectiv consolidarea capacității și expertizei sectoriale ale organizațiilor membre și coaliției.

Finanțator: Proiectul Dezvoltarea Coaliției „Inițiativa pentru o Justiție Curată” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România si co finanţat de Open Society Institute.

EEA Grants_small      fond onf rux    fdsc_LS3E w_logo_7

________________________________________________________

Investing in quality journalism  on international development- a sustainable approach to raising public awareness on development cooperation and global issues

Perioada de implementare: iulie 2015 – noiembrie 2015

Bursele pentru jurnalism sunt acordate în cadrul proiectului ”Investing in quality journalism  on international development- a sustainable approach to raising public awareness on development cooperation and global issues” implementat în cadrul Anului European pentru Dezvoltare 2015 de Centrul Român de Politici Europene în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală, și  finanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Afacerilor Externe.

Mai multe detalii despre proiect, inclusiv materialele de presa rezultate in cadrul acestuia, sunt disponibile aici.

Finanțator: Proiectul face parte din planul național de lucru al României pentru Anul European pentru Dezvoltare 2015 (AED2015) și este finanțat de Comisia Europeană și de Ministerul Afacerilor Externe al României.

CRPE este singurul responsabil de conținutul acestui material și în niciun context acesta nu poate fi privit ca o reflexie a poziției Uniunii Europene sau a Ministerului Afacerilor Externe al României.

iiiiiiivvi

 ________________________________________________________

Parteneriatul Estic și perspectivele extinderii UE în Est – Eurosfat 2015

Perioada de implementare:

Summitul Parteneriatului Estic (PaE) de la Riga (21-22 Mai 2015) se prefigurează a fi un moment cheie pentru viitorul relației dintre Uniunea Europeană și vecinii săi estici. Descris ca un “summit al supraviețuirii” de către Ministrul Afacerilor Externe al țării gazdă, Letonia, întrunirea va dezbate noua direcție a relației dintre țările PaE și UE: se profilează perspective concrete de aderare a acestora la spațiul european – în special pentru cele trei țări semnatare ale Acordului de Asociere, asumându-și astfel înrăutățirea relațiilor cu Moscova – sau va fi adoptată o poziție de compromis, alimentând temerile acestora privind lipsa unor perspective reale de a intra in familia europeană? Confruntându-se cu pozițiile divergente ale statelor membre pe acest subiect, dar mai ales cu creșterea numărului de voci critice privind lipsa de eficiență a politicii externe a Uniunii Europene, liderii europeni trebuie să reformuleze paradigma de funcționare a relației cu vecinii săi estici. Renunțarea la abordarea “one size-fits-all” și adoptarea unui principiu al diferențierii, oferirea unor perspective clare pe termen mediu și lung, inclusiv privind aderararea acestora, ar reafirma importanța crucială a PaE pentru UE, așa cum a reieșit din concluziile Consiliului European din Martie 2015.

Centrul Român de Politici Europene și Europuls a organizat în București, pe 29 Mai 2015, la Palatul Parlamentului, reuniunea de deschidere a EUROSFAT – Parteneriatul Estic și perspectiva extinderii UE în Est

EUROSFAT este forumul anual de dezbateri europene ce are loc în România începand cu anul 2013. Evenimentul va reuni oficiali de rang înalt din partea Comisiei Europene, membri ai Parlamentului European, politicieni, experți, membri ai societății civile, pentru a dezbate asupra celor mai importante teme privind relația dintre Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic. Conferința  va reuni oficiali de rang înalt din România, Ucraina, Georgia, Moldova, țările din grupul Visegrad și țările Baltice.  

Mai multe despre Eurosfat și programul evenimentuluiwww.eurosfat.ro

Dezbatere organizată în cadrul proiectului “Eastern Neighbors and Russia: Close links with EU citizens – ENURC”, susținut prin programul ”Europa pentru Cetățeni” al Uniunii Europene.

Print

________________________________________________________

Cetățenia activă – un instrument puternic pentru consolidarea statului de drept

Perioada de implementare: aprilie 2015 – aprilie 2016

Expert Forum, Centrul Român de Politici Europene, Freeedom House și Liderjust își propun să construiască și să aplice instrumente prin care cetățenii să poată lupta împotriva corupției și a proastei guvernări în proiectul Cetățenia activă – un instrument puternic pentru consolidarea statului de drept, pe care îl încep împreună din 1 aprilie 2015, proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Ne propunem să acționăm la nivelul grupurilor fundamentale pentru consolidarea statului democratic: tinerii, profesorii, magistrații și jurnaliștii, respectiv experții și mediul academic și să le oferim o mai bună înțelegere asupra statului de drept, să le explicăm de ce aceste chestiuni sunt baza oricărei construcții civice, ce se întâmplă în absența acestuia și care sunt riscurile majore de derapaj.

Vom dezbate în țară alături de cetățeni, experți și jurnaliști asupra mecanismelor de combatere a pericolelor care pot afecta stabilitatea unui stat. Întrucât jurnaliștii sunt supuși presiunilor politice, îi vom conecta cu magistrați pentru a consolida capacitatea de a dezvălui public fapte de corupție, clientelism și proastă guvernare.

Detalii despre obiectivele, acțiunile și grupurile țintă ale proiectului pot fi găsite aici http://expertforum.ro/cetatenia-activa/

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România; Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

EEA Grants_small      fond onf rux    fdsc_LS3E

________________________________________________________

Educație pentru Justiție și Democrație – un program de formare cetăţenească în şcoli

Perioada de implementare: 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016

Centrul Român de Politici Europene alături de Liderjust încep din luna aprilie 2015 proiectul „Educație pentru justiţie şi democraţie – un program de formare cetăţenească în şcoli” finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Runda II.  Proiectul a pornit de la constatări recente și asumate de managementul sistemului judiciar: în acest moment, cel puțin unul din șase români are un dosar în instanță.

Ce urmează după arestările de la DNA? Doar mijloacele de represiune – anchete penale, sentinţele de condamnare – nu sunt suficiente pentru combaterea pe termen lung a unui fenomen îndrădăcinat. Cum sunt pregătite generațiile viitoare pentru a respinge comportamentele corupte, clientelare? Este nevoie de educaţie juridică, așa cum consemnează și un protocol interguvernamental Justiție-Educație, ca instrument de prevenire timpurie a corupției, de cunoaşterea a drepturilor şi libertăţilor civile, de promovare a respectului faţă de lege şi democraţie, acesta fiind de altfel obiectivul general al proiectului de faţă.

Proiectul propune un program educativ pilot (aplicat în colegii naţionale din Bucureşti Ilfov şi Regiunea Muntenia Sud), pentru învățământului preuniversitar (1000 de elevi de liceu, clasele X-XI), de predare a educaţiei pentru justiţie şi democraţie, cu ajutorul practicienilor în drept (50 de magistraţi şi viitori magistraţi – judecători și procurori) alături de profesori și manageri de școli. Proiectul vine și cu o abordare pe termen lung privind prevenirea timpurie a faptelor de corupție, promovând respectul faţă de lege, un comportament integru și o atitudine civică în rândul generațiilor tinere prin proiectarea și implementarea a politicilor și instrumentelor adecvate pentru introducerea educației pentru justiţie în programa școlară.

Pentru mai multe detalii despre proiect, click aici.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România; Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

EEA Grants_small      fond onf rux    fdsc_LS3E

________________________________________________________

Găsește o Casă! Creșterea transparenței și accesibilității procesului de atribuire a locuințelor sociale

Perioada de implementare: martie 2015 – martie 2016

Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială și Centrul Român de Politici Europene implementează, în perioada 1 Martie 2015 – 31 Martie 2016, proiectul  „Găsește o Casă! Creșterea transparenței și accesibilității procesului de atribuire a locuințelor sociale”

Proiectul tratează problematica locuințelor sociale și procesul de acordare a acestora, propunându-și o transparentizare și accesibilizare a întregului circuit al politicilor și procedurilor de acordare a locuințelor sociale. Proiectul va oferi o imagine de ansamblu și o privire comparativă asupra provocărilor și vulnerabilităților întâlnite la nivelul municipiului București, concluzionându-se într-o serie de recomandări și propuneri. Mai mult, proiectul va încerca să aducă cetățenii – potențiali beneficiari ai sistemului de locuințe sociale – mai aproape de acesta, facilitând transparentizarea și accesul la procedurile de acordare.

Proiectul își propune:  1. Evaluarea politicilor locale privind locuințele sociale la nivelul celor 6 sectoare ale municipiului București  2. Transparentizarea procesului de alocare a locuințelor sociale prin dezvoltarea unui instrument pilot la nivelul municipiului București și formarea unei rețele care să permită cetățenilor și tuturor părților interesate un acces facil și interactiv la datele aferente procesului 3. Formularea și promovarea unei serii de recomandări și propuneri privind politicile de locuire la nivelul celor 6 sectoare ale municipiului București 4. Monitorizarea schimbărilor produse și crearea unui mecanism de avertizare pe o perioadă de 6 luni.

Finanțator: Proiectul „Găsește o Casă! Creșterea transparenței și accesibilității procesului de atribuire a locuințelor sociale” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

EEA Grants_small      fond onf rux    fdsc_LS3E

________________________________________________________

Proiecte implementate în 2014

Proiecte  implementate în 2013

Proiecte  implementate în 2012

Proiecte  implementate în 2011

Proiecte  implementate în 2010

Proiecte  implementate în 2009